Past Presidents

 • Sir Homi Mody (1933-41, 1944-49, 1953-58)
 • Sir Ardeshir Dalal (1942-43)
 • Sir Vithal Chandawarkar (1950-52)
 • Mr. Naval H. Tata (1959-84)
 • Mr. Keshub Mahindra (1985-96)
 • Mr. Arvind Doshi (1997-2001)
 • Mr. Ram S. Tarneja (2001-03)
 • Mr. R.K. Somany (2003-05)
 • Mr. Kersi Gherda (2005-06)
 • Mr. N Venkatramani (2006 – 09)
 • Mr. B Santhanam (2009 – 10)
 • Mr. Ravi Wig (2010 – 12)
 • Mr. Rajeev Dubey (2012 – 14)
 • Mr. R. Mukundan (2014 -16)
 • Mr. Pradeep Bhargava (2016 -18)
 • Mr. Vineet Kaul (2018-19)